Over ons

Het interkerkelijke Stiltecentrum is een plek van stilte, bezinning, inspiratie en ontmoeting. Het centrum wordt gesteund door Utrechtse kerken. We bevinden ons te midden van de etalages, het koopgeweld en de reclameborden. Het stationsgebied en Hoog Catharijne zijn door de drukte, de hectiek en de verscheidenheid aan mensen een afspiegeling van de moderne samenleving.


Een samenleving waarin belangrijke waarden steeds meer onder druk komen te staan. In het drukke 'Winkelhart van Nederland' is het Stiltecentrum een plek waar je zo maar even binnen kunt lopen. Er is aandacht voor wat mensen beweegt, bezielt en soms ook belemmert.

 

Geïnspireerd door een oude traditie wil het Stiltecentrum belangrijke evangelische waarden op een eigentijdse manier onder de aandacht brengen. Dit doen we enerzijds door het bieden van gastvrijheid en de mogelijkheid tot ontmoeting en gesprek. Anderzijds door de mogelijkheid tot vieren en bezinning in de kapel. De spirituele en oecumenische dimensie van het werk komt tot uiting in de dagelijkse vieringen en door activiteiten die betrekking hebben op kerk en samenleving.

In het Stiltecentrum kun je ook terecht met vragen over de Utrechtse kerken en hun activiteiten.


Door het organiseren van andersoortige activiteiten zoals lunchconcerten en lezingen wil het Stiltecentrum ook aantrekkelijk zijn voor een breder publiek. Het Stiltecentrum wil zo een plek zijn waar mensen terecht kunnen met vragen over de Utrechtse kerken, maar ook met vragen over het culturele aanbod in de stad Utrecht.

Contact:
Stiltecentrum Hoog Catharijne is gevestigd in het pand van de vredesbeweging PAX op het Godebaldkwartier 74 te Utrecht.
Tel: 06-12031322, 06-25420938, pastor@stiltecentrum.nl.

Bestuur: bestuur@stiltecentrum.nl

 

Stiltecentrum Hoog Catharijne is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met onderstaande informatie en de links naar het beleidsplan en de (financiële) verslagen van de stichting willen wij voldoen aan de verplichtingen die met de ANBI-registratie samenhangen.

 

Stichtingsgegevens
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Stiltecentrum Hoog Catharijne
Statutaire zetel: Utrecht
Datum van oprichting: 05-05-2004
Eerste inschrijving handelsregister: 12-05-2004
RISN: 814179642


Statutair doel:
(1) de instandhouding van het Stiltecentrum, omvattende de kapel en ontmoetingsruimte in winkelcentrum Hoog Catharijne te Utrecht als plaats voor spiritualiteit, ontmoeting van mensen en het luisteren naar wat er leeft in de stad, en voorts hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
(2) Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: het bieden van een passende plaats voor stilte, gebed en ontmoeting en het verwerven van middelen hiervoor.
(3) De stichting beoogt niet het maken van winst.
(uit artikel 2, akte van oprichting 5 mei 2004)

 

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Stiltecentrum H.C. werkt onbezoldigd en bestaat sinds oktober 2020 uit:

 

Dhr. M. (Marius) van Duijn, voorzitter,
Mw. C. (Christien) van den Heuvel, penningmeester,
Dhr. G. (Gérard) Martens, secretaris,
Dhr. H. (Henk) Korff, lid.


Kandidaat-bestuursleden worden na voorafgaande goedkeuring door Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) benoemd door het bestuur.

 

Dagelijkse leiding
Het Stiltecentrum werkt met vrijwilligers onder leiding van twee betaalde coördinatoren. De stichting kent een vrijwilligersbeleid en werkt met vrijwilligerscontracten. Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op een vergoeding van werkelijk gemaakte kosten, zoals reiskosten. Zij zijn voor ongevallen en aansprakelijkheid verzekerd via de Domstadpolis.

 

Via deze links vind je nadere informatie:

Bij vragen over bovenstaande kun je contact opnemen via 06-12031322, 06-25420938 of pastor@stiltecentrum.nl.