top of page

Utrechtse Stedelijke Raad voor Kerken (USRK)

Het Stiltecentrum wordt ondersteund door een groot aantal Utrechtse kerken, met name via de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK). De USRK wil in de samenleving laten zien waarvoor het Evangelie staat en dienstbaar zijn aan die samenleving. De onderstaande kerken zijn lid van de USRK. Kijk voor meer informatie op hun website.

Baptistengemeente De Rank
Een eigentijdse en groeiende kerk in de stad, in Leidsche Rijn en in Rivierenland. Jonge gezinnen, tieners, studenten en ouderen vinden hier hun weg.

Baptistengemeente Silo
Een gemeente in Utrecht voor oud en jong, orthodox of vrijzinnig, ongedoopt en gedoopt. Men kan hier terecht om te praten en luisteren, om te bidden en te danken en de daad bij het woord te voegen.

Doopsgezinde Gemeente
Deze gemeente wil een open, ondogmatische en tolerante geloofsgemeenschap zijn, geïnspireerd door bijbelverhalen. Ze zetten zich in voor vrede en gelijkwaardigheid voor iedereen.

Evangelische Broedergemeente
Een kleine, relatief jonge, protestantse kerk, zonder eigen dogmatische leerstellingen. De EBGU is geworteld in de tradities van de wereldwijde Broeder-Uniteit en wil bijdragen aan de opbouw van de gemeente en de gemeenschap.

Evangelisch-Lutherse gemeente
Een hartelijke, gezellige kerkgemeenschap, met mooie muziek en diepgang in de diensten. Iedereen is welkom: wie van huis uit Luthers is en wie benieuwd is naar wat Luthers is.

Holy Trinity Anglican Church
A welcoming community of Christians brought together by a shared love of Jesus
with lively worship, Christian discipleship, friendly fellowship, and a desire to bring the love of God to others.

Koptisch Orthodoxe parochie
De kerk verzorgt het geestelijk leven van onder anderen Orthodoxe Kopten uit Egypte, Sudan, Ethiopië en Eritrea. De kerk deelt de sacramenten uit en er zijn bijbelstudiebijeenkomsten en huisbezoeken.

Leger des Heils
Een protestants-christelijke geloofsgemeenschap die zich laat inspireren door de Bijbel. De nadruk ligt op een persoonlijke geloofsbeleving. Men wil dat geloof ook laten zien in de manier waarop ze als christenen leven en andere mensen helpen.
legerdesheils.nl

Nederlands Gereformeerde Kerk
Een streekgemeente in de christelijke traditie. De actuele uitleg van het Evangelie van Jezus Christus neemt in de vieringen een belangrijke plaats in. De leden willen leven in liefde tot God en tot elkaar en zoeken wegen om op een eigentijdse manier christen te zijn.

Oud-katholieke parochie
Een levendige gemeenschap die betrokken is op elkaar en op de wereld. Dit komt tot uiting in het meeleven bij gebeurtenissen als dopen, trouwen en rouwen, en in inzet voor oecumene en diaconaat in stad en regio, in binnen- en buitenland.

Perki
Perki staat voor Persekutuan Kristen Indonesia. Deze Indonesisch Christen Gemeenschap te Utrecht is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Perki Nederland. Ze houden kerkdiensten op Kanaleneiland.

Protestantse Gemeente Utrecht
Een veelkleurig samenwerkingsverband van tien wijkgemeenten. Deze van oorsprong hervormde en gereformeerde kerken vormen een mozaïek van protestantse wijkgemeenten met elk hun eigen identiteit. De PGU is zowel zichtbaar in de binnenstad als in de buitenwijken.

Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern
Hieronder vallen de protestantse wijkgemeentes van Vleuten en De Meern. Een naar buiten toe gerichte geloofsgemeenschap, tot heil van de samenleving. De kerk wil ruimte bieden voor verschillende vormen van geloofsbeleving, waarbij onderlinge betrokkenheid niet uit het oog wordt verloren.
 
Remonstrantse Gemeente
Een geloofsgemeenschap van mensen die zich aangesproken voelen door een geest van openheid, gelijkheid en vrijmoedigheid. Vanuit die geest houden de leden zich bezig met de diepere vragen rond zingeving, spiritualiteit, leven en dood.

St. Ludgerusparochie
Een parochie met zes kerken.

St. Martinusparochie
Deze rooms-katholieke parochie bestaat uit elf geloofsgemeenschappen. Ze is in 2010 ontstaan door de fusie van vijf parochiekerken in de regio Utrecht Zuid en Oost.

Parochie Licht van Christus
Een levende gemeenschap die snel groeit door de nieuwe bewoners uit alle delen van Nederland en van over de grenzen. Een open en gastvrije kerk met enthousiaste medegelovigen en medewerkers.

Salvatorparochie
Een kerk die het kloppend hart vormt van een vitale geloofsgemeenschap. Hier klinkt al dertien eeuwen het Goede Nieuws van God voor mensen. Het is een kerk van vandaag met vertrouwen in morgen.

Waalse Gemeente
Een kleine gemeente die elkaar elke zondag ontmoet voor een kerkdienst. Na de dienst en doordeweeks zijn er verschillende activiteiten in en rondom de kerk.

Zevende-dags Adventisten
Een protestants kerkgenootschap dat samenkomt op sabbat (zaterdag). De Nederlandse Adventkerk richt zich op drie kernwaarden die passen bij het adventisme: optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit.
 

bottom of page